Tillsammans med vår vårt systerinitiativ Reinventing Learning samarbetar vi med Prof. Petter Gustavssons forskargrupp Motivation, Kompetens och Hälsa vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genom dem får vi tillgång till den senaste forskningen kring välmående, motivation, och lärande från många stora forskningscenter som Harvard, och viktiga forskare som Carol Dweck, Angela Duckworth, och John Marshall Reeve.

KI_logga.jpg

I Bättre skolor kartlägger och fördjupar vi oss i praktik, verktyg och teori inom ämnen som emotionell reglering, mindsets/tankesätt, autonomi, kompetens/bemästrande, motivation, välmående, uthållighet, och social tillhörighet. Vi hittar beprövade metoder som vi testar i den svenska skolkontexten och samskapar nya verktyg med lärare och elever. Vi tror på pedagogik som skapar mer än resultat - vi letar efter de metoder och strategier som bygger upp elevernas välmående och motivation och vilja att lära, så att resultaten kommer naturligt.

Många länder har kommit betydligt längre när det kommer till verksamhetsnära skolforskning, särskilt när det handlar om psykologiska begrepp som välmående, motivation och icke-kognitiva förmågor. Vi strävar därför mot att systematiskt kartlägga skolors, lärares och elevers behov och samverkar kring utvecklandet av vetenskapliga, moderna förhållningssätt till lärande, så att Sveriges alla skolor kan få tillgång till en uppdaterad förståelse för människa, lärande och skolans roll.

 


 

Beforskat lärande - från neuroner till narrativ

I nära samarbete med Prof. Petter Gustavssons forskargrupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet i Stockholm, utforskar vi de mest aktuella rönen i ämnen som emotionell intelligens, mindset, autonomi och kompetens, motivation, välmående, psykisk hälsa och tillhörighet.

I Sverige finns väldigt lite forskning inom Lärandets psykologi och studiemotivation. Vi arbetar därför med att utforska skolor från ett psykologiskt perspektiv, kartlägga de största behoven och samverka med forskare i Sverige och övriga världen kring utvecklandet av vetenskapliga, moderna förhållningssätt till lärande där pedagogik och psykologi samspelar, så att vi kan skapa ett uppdaterat narrativ kring lärande, skola och mänskligt växande.

Prof. Petter Gustavssons forskargrupp har tillsammans med oss sammanställt verksamhetsnära, internationell lärandeforskning inom tre områden som har hög relevans för våra svenska behov och som vi utgår från i våra utbildningar.