Världen är ny - är skolan också det?

Världen har förändrats radikalt de senaste 30 åren men vi har inte hängt med. Föråldrade strukturer, synen på skola och lärande, samt bristen på svensk skolforskning och metodutveckling lämnar allt fler lärare och elever oengagerade. Bland eleverna missar allt fler kunskapsmålen och den psykiska ohälsan har tredubblats sen 90-talet. Bland lärarna hade 47% valt ett annat yrke om de fick välja om.

Dagens skola måste rusta våra elever för att möta ett framtida samhälle vars krav, förväntningar och förutsättningar kommer skilja sig från det vi känner till. Spelplanen har förändrats, världen blir allt mer sammankopplad, komplex, snabbföränderlig och oförutsägbar. Arbetslivet efterfrågar redan andra kompetenser än de eleverna får med sig från skolan.

Vilka kunskaper behöver eleven för ett värdeskapande och välmående liv i ett samhälle där allt mer ansvar ligger på individen och där överblick och kontroll är omöjligt? På Google ser man inga samband mellan höga betyg och karriär bland de anställda. Istället blir självledarskap och sociala och icke-kognitiva förmågor allt mer centrala.

En hållbar skola där både elever och lärare utvecklas och känner motivation och glädje är byggd kring våra mänskliga behov och lärandets psykologi - inte endast kunskapsmålen. Den är skapad från inre drivkrafter istället för yttre belöningar.

Den här föreläsningen tar skolpersonalen på en resa genom gamla idéer och nya insikter, och fokuserar på att skapa en sammanhängande berättelse om skolans viktigaste uppdrag. En berättelse som inspirerar till förändring, nya tankar och hopp om en hållbar framtid.