"Vi vet, vi vet, men hur göör man?"

En hållbar skola där både elever och lärare utvecklas och känner motivation och glädje är byggd kring våra mänskliga behov och lärandets psykologi - inte endast kunskapsmålen. I en värld som blir allt mer sammankopplad, komplex, oförutsägbar och snabbföränderlig blir nya kompetenser och kunskaper allt mer centrala. Spelplanen har förändrats - och samtidigt klarar allt färre elever kunskapsmålen och den psykiska ohälsan ökar lavinartat. Uppdraget för dagens skola handlar allt mindre om att lära ut information och fakta, och allt mer om att utveckla elevernas förmågor att navigera i komplexa och oförutsägbara miljöer där allt fler perspektiv vävs samman och där kunskapen förändras allt snabbare. Självledarskap, värderingar, livslångt lärande, och sociala och icke-kognitiva förmågor blir allt mer centrala för ett värdeskapande och välmående liv. Men hur gör man som lärare?

En modern och hållbar skola är skapad från inre drivkrafter istället för yttre belöningar. Så hur skapar vi förutsättningar där elevernas inre motivation tas tillvara på så  att de lär sig och utvecklas optimalt, och vilka färdigheter är allra viktigast att utveckla? Och HUR kan vi lära ut dessa på ett forskningsförankrat och beprövat sätt? Hur kan man som lärare lägga upp sin undervisning så att den stödjer och utvecklar förmågor som problemlösning, samarbetsförmåga, perspektivtagande, mod och motivation samtidigt som man lär ut viktiga ämneskunskaper? Hur stärker vi elevens förmåga till självkontroll och empati, och hur skapar vi elever med stark självkänsla som vågar utmana sig själva och som vågar be om hjälp när de stöter på motgångar?

Forskningen visar att elever som undervisats i förmågor som uthållighet, självkontroll och emotionell kompetens både ökar sitt välmående och förbättrar sina studieresultat. Det är dock viktigt att metodiken är vetenskapligt förankrad och inte sker på fel sätt då det snarare kan skada än stärka eleven.

Forskningen om färdighets-utveckling och lärandepsykologi har kommit väldigt långt de senaste 20 åren. Denna föreläsning tar skolpersonal från att veta till att göra genom att fokusera på konkreta metoder inom pedagogiskt ledarskap. Forskningsinsikter, perspektiv och verktyg som främjar elevers välmående och motivation, och som utvecklar just de förmågor som leder till ökad självkontroll, uthållighet och bättre resultat.