Bakgrund

I Region Halland pågår just nu en processledarutbildning som startade hösten 2016 och som pågår fram till våren 2018. Det är en ledarskapsutbildning för pedagoger som syftar till att utveckla kompetenser hos förstelärare, skolledare och pedagogiskt ansvariga så att de kan utbilda skolpersonal i metoderna från “Välmående ger resultat” och leda utvecklingsarbete i sina verksamheter.

Under våren 2017 har vi gjort en halvtidsutvärdering av utbildningen för att stämma av kring deltagarnas upplevelse och lärdomar hittills. I både enkäter och intervjuer ställdes frågor kring deras uppfattningar om hur de har utvecklats som ledare, pedagoger och som individer och om de använder de praktiska verktyg som utbildningen gett dem. Vi ställde även frågor om hur nöjda de är med utbildningens koncept och i vilken utsträckning de upplever att utbildningen kommer ha positiva effekter på barnen på lång sikt.

SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERINGEN

Samtliga deltagare beskriver att de genomgår en personlig utveckling som har bidragit till att de utvecklats i sitt ledarskap. De beskriver att de vågar mer och inte är lika rädda för att misslyckas, samt att de har utvecklat ett mer reflekterande förhållningssätt.

Många lyfter att de har implementerat förhållningssätt som styrkefokus, mindset och positiva relationer och att det medför positiva effekter både hos elever och skolpersonal. Vidare beskriver samtliga att de har utvecklats som pedagoger, de har tagit till sig utbildningen väl och känner att de har användning av utbildningen i den dagliga verksamheten. Utbildningen har gett dem praktiska verktyg, nya perspektiv och sätt att förhålla sig till sig själv och andra. De känner trygghet i vetskapen om att metoderna är väl förankrade i forskning.

Vi (processledarna) är ett redskap för att förmedla någonting. Vi har etablerat vår roll som processledare väl. Att vi är förmedlare av innehållet, och att vi som pedagoger samskapar detta tillsammans. Att var och en av individerna ansvarar för sin egen utveckling. Och att det tar tid”    -  Ann-Marie Winterbol, processledare, Fyllingeskolan

Den personliga utvecklingen är genomgående för samtliga deltagare. En insikt som de beskriver är att man själv måste agera i linje med de förhållningssätt och kompetenser man lär ut, och att utbildningen hjälper dem att utveckla och fördjupa detta. Utbildningens koncept, att det är de själva som genomgår en förändring, är det som gör utbildningen extra värdefull. Att internalisera förhållningssätt som medför en personlig utveckling leder till långsiktig och hållbar förändring.

 “Att man växer mycket i sig själv gör detta roligt att sprida!”   -  Ola Holmkvist, processledare, Hylte kommun

Den tydligaste personliga förändringen är att samtliga processledare beskriver att de har blivit betydligt mindre rädda för att misslyckas vilket gör att de vågar att testa saker som de inte tidigare känt sig bekväma med. “Jag ser en jättestor utveckling hos mig själv. Det är det som gör detta så otroligt bra, man utmanar sig själv hela tiden, det är fantastiskt vad man utvecklas som person, komma utanför boxen. Våra utbildare utmanar oss på många olika sätt."  -  Martin Enander, processledare och rektor, Bockstensskolan. 

 

I vilken utsträckning tror du att satsningen kommer ha positiva effekter på barnen på lång sikt?

 

Hur nöjd är du med utbildningen hittills?

Barnen kommer vara redo för världen på ett bättre sätt, än om vi inte gjort VGR
— Ewa Werngren Kähler, rektor och processledare, Kaninens Montessoriskola